Chorale” La Fraternelle et Dramatique” Home Aktuelles Programm Ons Léit ons frëeen Kontakt
Bestellt elo äert Textbuch
Et sinn honnert Säite mat 75 Lidder Texter
an verschiddener mat Nouten.
  zum Präis vun 10€ + 1.80€ Porto
Iwwertweist w.e.g. op BCEE Iban LU43 0019 1100 6329 6000     Bic: BCEELULL
Ons CD fir 10€ + 1,80€

 E-mail “ info@lafraternelle.lu”  /  www.facebook.com/lafraternelle.gronn

réf. Lidderheft