Chorale” La Fraternelle et Dramatique” Home Aktuelles Programm Ons Léit ons frëeen Kontakt

 E-mail “ info@lafraternelle.lu”  /  www.facebook.com/lafraternelle.gronn

Proufsall zu Dummeldeng
Mir prouwe Méindes vun  20.00 - 22.00 Auer an der aler Schoul, rue de la Scierie, Luxembourg-Dommeldange
Ons Saison geet vun Mëtt September bis Mëtt Juli
Hei fand Dir ons
Hei kennt en op ons Internetsäit Société Chorale Grand-Ducale Dommeldange